Odbiór końcowy prac z Umowy na roboty budowlane oraz rozruch Elektrowni Biogazowej

Dnia 11.08.2014r. został podpisany Protokół odbioru końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego są wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Rozruch wykonane zgodnie z Umową na Roboty Budowlane oraz Rozruch Elektrowni Biogazowej z dnia 20 stycznia 2012 r. zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą ujęte jako odrębne zadania w Harmonogramie zrealizowane w całości.