Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska”
Dnia 19.09.2014r. została podpisana umowa nr WP-II-P.433.5.195.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska” współfinansowanego w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013