Finansowanie

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wypełnienia przez nasz kraj międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkowstwa w UE i realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”.

Całkowity koszt inwestycji to około 28,5 mln PLN netto, a moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy lub biogazu to 1670 kW.  Projekt „Bioelektrownia Buczek” otrzymał dofinansowanie w konkursie 2/POIiŚ/9.4/2009 w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 19,5 mln PLN. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi  na przełomie 2011/2012r. Realizacja inwestycji potrwa  około1,5 roku.