Projekt „Elektrownia biogazowa Buczek”


 

Spółka Bioelektrownia Buczek Sp z o.o. jest spółką, której celem jest budowa i zarządzanie bioelektrowni gazowej (tzw. biogazowni) w miejscowości Buczek. Jest to pierwsza tego typu instalacja, której projekt przewiduje rwybudowanie sterylizatorni umożliwiającej przygotowanie i utylizację odpadów poubojowych, co oprócz zwiększenia efektywności energetycznej pozwoli pozyskać dodatkowe przychody z tytułu utylizacji. Spółka będzie ponadto realizowała przychody ze sprzedaży  prądu, zielonych certyfikatów oraz w przyszłości ze sprzedaży certyfikatów kogeneracyjnych.

Całkowity koszt inwestycji to około 28,5 mln PLN netto, a moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy lub biogazu to 1670 kW.  Projekt „Bioelektrownia Buczek” otrzymał dofinansowanie w konkursie 2/POIiŚ/9.4/2009 w ramach Działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 19,5 mln PLN. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi  na przełomie 2011/2012r. Realizacja inwestycji potrwa  około1,5 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wypełnienia przez Państwo międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkowstwa w UE i realizacji „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”

 

Funkcjonowanie biogazowni

Biogazownia będzie wykorzystywała wsady z różnych gałęzi rolnictwa, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które będą miały postać płynną, pół płynną lub stałą, do produkcji biogazu.

W kontrolowanych warunkach prowadzony będzie proces rozkładu materiału wsadowego i  wytwarzania biogazu zawierającego w 60% metan  i 40%  dwutlenek węgla. Gaz zużywany będzie w generatorach do produkcji prądu elektrycznego i ciepła.

Spółka podpisała listy intencyjne na dostawy wsadów jak również na odbiór pozostałości pofermentacyjnych, zapewniające długookresową ciągłość funkcjonowania.

Fermentacja metanowa jest procesem biochemicznym, który zachodzi w warunkach beztlenowych, a wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w surowcu rozkładane są przez bakterie metanowe, które rozkładają proste (mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy, walerianowy, kapronowy) i wyższe kwasy tłuszczowe, alkohole I i II rzędowe (metanol, etanol) i inne związki, głównie do metanu i dwutlenku węgla oraz innych związków, będących wyniki

em niepełnego utlenienia niektórych kwasów organicznych. Dla przeprowadzenia całkowitego rozkładu substratów potrzebne jest współdziałanie kilku gatunków bakterii metanowych i nie metanowych. Bakterie metanowe w warunkach naturalnych bywają zwykle fakultatywnymi beztlenowymi fermentującymi cukry i wielocukry, w bagnach, w żołądkach przeżuwaczy i w ściekach. Wyzyskują tu produkty tworzące się w wyniku rozkładu celulozy lub innych złożonych węglowodorów. Fermentacja metanowa jest także przeprowadzana przez drobnoustroje, które nie mogą wykorzystywać w procesach dysymilacyjnych węglowodanów i aminokwasów.

Rozkład beztlenowy substancji organicznych jest złożonym, dynamicznym procesem biochemicznym, który można podzielić na następujące po sobie fazy:

I faza – hydroliza związków wielkocząsteczkowych

II faza – fermentacja kwaśna

III faza – właściwa fermentacja metanowa

Biogazownia będzie się składać z pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych, dróg wewnętrznego transportu i odpowiedniej struktury mediów, w tym stacji transformatorowej, a także wagi samochodowej dokonującej pomiarów dotyczących dowożonych substratów i odbieranego pofermentu.

W budynkach produkcyjnych umieszczone zostaną główne elementy technologiczne elektrowni, w tym generatory prądotwórcze i kocioł odzyskowy do produkcji ciepła na cele technologiczne (sterylizacji). Wokół budynków zbudowane zostaną zbiorniki na substancje podlegające magazynowaniu lub przetwarzaniu w biogaz. Główne instalacje produkcyjne instalacje będą połączone systemem rurociągów.