Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska.

O podpisaniu umowy:

Projekt jest dofinansowany w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013;

– Zagospodarowanie substancji pofermentacyjnej to obok pozyskania substratów największe wyzwanie w operacyjnym zarządzaniu biogazownią rolniczą. Separator mechaniczny wraz z osprzętem odpowiadać będzie za proces prostej separacji mechancznej. Umożliwi on podział surowego pofermentu na frakcję ciekłą o zawartości suchej masy mniejszej niż 3% i frakcję stałą zawierającą nie mniej niż 25% suchej masy. Podstawowe parametry separatora:

– wydajność – nie mniej niż 20m3/h surowego pofermentu (przy zawartości suchej masy poszczególnych frakcji podanych niżej);
– zawaratość suchej masy frakcji na wejściu separatora – od 4 do 10%;
– zawartość suchej masy frakcji płynnej na wyjściu separatora – nie więcej niż 3%;
– zawartość suchej masy frakcji stałej na wyjściu separatora – nie mniej niż 25%;
– moc zainstalowanego silnika separatora (bez osprzętu) – nie więcej niż 10kW;
– czas obsługi serwisowej – nie dłużej niż 1h na dobę;
– osprzęt separatora – pompy umożliwiające doprowadzenie surowego pofermentu oraz odprowadzenie frakcji płynnej po separacji wraz z niezbędnymi instalacjami;
Wskazane wyżej parametry separatora umożliwią przetworzenie w skali roku do 130 000 ton pofermetu surowego o zawartości suchej masy od 4 do 10%, a zatem do 130 000 ton odpadu o kodzie – 19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych. Wytworzone zostaną w ten sposób dwie frakcje. Frakcja płynna, która na tym etapie będzie jeszcze wciąż odpadem (19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) o zawartości suchej masy nie przekraczającej 3% w ilości do 115 000 ton oraz frakcja stała, która również na tym etapie będzie jeszcze wciąż odpadem (19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 25% w ilości do 15 000 ton.
Na rysunku poniżej przedstawiono przykładowy sposób instalacji separatora.

20011.04.18_Zbiornik_na_komponenty_oraz_separator_pofermentu

listwa